Tuesday, July 17, 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Arthika nastadinda raksanege vime ondu vidhanavagide. Idu ondu apayada nirvahaneyagide, prathamikavagi ondu aniscita athava aniscita nastada apayavannu tadegattalu balasalaguttade. Vimeyannu odagisuva ondu ghatakavannu vimadara, vime kampani, vima vahaka athava andarraitar endu kareyalaguttade. Vimeyannu kharidisuva vyakti athava astitvavannu vimadara athava palisidara endu kareyalaguttade. Vima vahivatu vimadaranu vimadaranige pavatisuva rupadalli vimadaranige pavatisuva rupadalli bharavase mattu tilidiruva tulanatmakavagi sanna nastavannu uhisuttade, vimadaranu nastavannu untada sandarbhadalli vimadaranige saridugisalu bharavase niduttane. Nastavu arthikavagirabahudu athava illadirabahudu, adare idu hanakasina niyamagalige kaditagolisabekagiruttade, mattu saman'yavagi vimadaranu malikatva, svadhinate, athava purvastitvada sambandhadinda sthapitavada vime madabahudada asakti hondide. Vimadaranu vima palisi endu kareyalpaduva oppandavannu padeyuttane, idu vimadaranu vimadaranannu saridugisuva paristhiti mattu sandarbhagalannu vivarisuttade.

Vima palisiyalli vimedararige vimadararige vidhisida hanavannu primiyam endu kareyalaguttade. Vima palisiyu vima palisiyinda sambhavyavagi honduvantaha nastavannu vimadara anubhavisidare, vimadaranu hakkugalannu sarihondisuvavarinda sanskarisuva vimadaranige hakku sallisuttane. Vimadaranu maruvimeyannu tegedukolluva mulaka tannade ada apayavannu nastavagisabahudu, idarindagi mattondu vime kampaniyu kelavu apayagalannu honduvante opputtade, adarallu mukhya vimadaranu adannu sagisalu apayavannu tumba doddadagi pariganisidare. Apayavannu vargavane maduva athava vitarisuva vidhanagalu ciniyaru mattu byabiloniyan vyaparigalu bahala hindeye 3 neya mattu 2 neya satamanada BC ya kramavagi anusarisuttiddavu. [1] Visvasaghatuka nadiya rapidgalannu prayanisuttidda ciniyara vartakaru yavude hadagina kyapsaising. Byambiyannaru ham'murabi prasid'dha sanketadalli dakhalada vyavastheyannu abhivrd'dhipadisidaru, c. Kri.Pu. 1750 Ra arambhadalli meditareniyan samudrayana vyaparigalinda acarisalaguttade. Perihal Perkembangan Asuransi

No comments:

Post a Comment