Wednesday, May 2, 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School safhat alwayb (kma hu maktub fi safhat wyb) hi wathiqat munasabat lishabakat alwayb alealamiat wamutasafihat alwayb. yuearid mutasafih alwayb safhatan wib ealaa jihaz earad 'aw jihaz mahmawl. eadtan ma taeni safhat alwayb ma hu maryiyun , walakun qad yushir almustalah aydana 'iilaa milafi kimibiutir , ytmu kitabatuh eadatan bilughat HTML 'aw lughat tarmiz qabilat lilmuqaranati. taqum mutasafihat alwayb bitansiq eanasir mawarid alwayb almukhtalifat lisafhat alwayb almaktubat , mithl safahat al'anmat walnusus walsuwr , lieard safhat alwayb. tuafir safahat alwayb alnamudhajiat nsana tshebyana yatadaman shrytana liltanaqul 'aw qayimat sharit janibiin tartabit bisafahat alwayb al'ukhraa eabr alairtibatat altasheubiat , walati yushar 'iilayha ghalbana bialrawabti. ealaa shabakat , yumkin limustaerad alwayb aistirdad safhat wib min khadim wib bieyd. qad yaqum khadim alwayb bitaqyid alwusul 'iilaa shabakat khasat mithl 'iintrant sharikata. yustakhdam mutasafih alwayb birutukul naql alnas altasheabia (HTTP) litaqdim mithl hadhih altalabati.

safhat alwayb alththabita (tsamaa ahyanana safhat musatahat / safhat thabta) hi safhat wib ytmu taslimuha lilmustakhdam tmamana kama tama takhzinaha , ealaa alnaqid min safahat alwayb aldiynamikiat alty yatimu 'iinshawuha bwastt tatbiq wayba. wabialttali , taearad safhat alwayb alththabitat nfs almaelumat lajamie almustakhdamin , min jmye alsyaqat , khadieatan lilqudrat alhadithat likhadim alwayb liltafawud ealaa nawe almuhtawaa 'aw lughat almustand hayth tatawafar hadhih al'iisdarat wayutimu takwin alkhadim lilqiam bidhalik. Perihal Situs Web

No comments:

Post a Comment