Thursday, October 12, 2017

Perihal Sbctogelcom

sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Pota sakyata lapava karanyasathi: Kolinga (vadhavanyasa nahi) karuna, eka kheladu tyanna kola karanyasathi dekhila adhika anukula pattya sakyata mage karava'i adyapa konatyahi virodhaka dete. Udaharanartha, jara ekhadya kheladukade khupa majabuta hata ahe, tara eka sahaja kola tyanna virodha karanaryanna uttejana de'u sakate, bhande bandhane kinva vadhavu sakate. Purvicya sattebaji pheritila bhande banavinyacya maryadecya visesata: Visesata: Virodhakanna bhavisyatila sattebajicya pherita kola karanyaci sandhi milu sakate karana tyanna milalelya bhandita adathale aheta. Nantaracya sattebajicya pheraphatakyasathi eka thosa ubharane: Kahivela dirghakalina cendu mhanuna olakhale janare, adhicya sattebajicya golane kola kelyamule pudhila sattebaji dauranvara blapha (kinva ardha-blepha) sthapita ho'u sakato. Udaharanartha, phlopala svasta phlosta pahanyakarita majabuta prarambhika hata asalelya kheladula vadhavanya'aivaji kola karane sakya ahe. Tya valanamule ple'araca phayada ho'u sakata nahi, parantu kheladukade ajunahi aneka"bahirgata" asu sakatata (jyamule te majabuta hata lavu sakatila ase karda sodale jatata), kinva agadi asvastha asala tarihi te blaphaca prayatna karu sakatata.

Vadhavanyadvare, hi paristhiti ekhadya pratispardhyakade pratispardhikade vatu sakate jyane"kamakuvata" madhye kamakuvata prarambhika hatane"kheladune" kele ahe parantu phlopanantara ata majabuta kinva dro'inga hata ahe. "Lamga-bula blaphinga" sathi alikadila onala'ina tarma phlotinga ahe. Antara sankalpana mhanate ki, ekhadya kheladune svatahla ughadanyasathi avasyaka asalelyapeksa jugara ughadalelya (kinva un ca kele) asalelya ekhadyavirud'dha khelanyasathi cangale hataci avasyakata ahe. Antara sankalpana hica pratibimbita karate ki kheladu itara kheladunsi sangharsa talanyasa pradhan'ya detata jyane adhipasunaca takada dakhavile ahe ani kevala kola karanyala (sarvottama hatane) vijaya milavinyaca eka marga ahe, tara ulata apala pratispardhi jodine dekhila jinkale ja'u sakate. Antara prabhava sambandhita, samdavica prabhava rajakarani adyapa tyala mage kama nahi tevha eka bhande madhye eka kheladu thevanyasathi majabuta hata avasyaka ase sucavite. Karana ple'arala kiti virodhakanna bhandita sahabhagi karave lagatila kinva tyala punarjanma kasa sangava lagela he tyala tha'uka nasate, karana tyala tyacya prabhavi pattayata kaya ahe he mahita nasate. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya

No comments:

Post a Comment